ตัวอย่าง สัญญาประนีประนอมยอมความ

ตัวอย่าง คดีกู้ยืม

เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ข้าพเจ้า โจทก์และจำเลย

ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

    ข้อ 1. จำเลยตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยผ่อนชำระเป็นรายงวดๆละเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ให้เสร็จสิ้นภายใน 48 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 งวดต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้นแก่โจทก์ โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารหมายเลข 123-456-7890 ธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายใจดี มีทวง หรือช่องทางการชำระเงินที่โจทก์กำหนด

    ข้อ 2. หากจำเลยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าผิดนัดในส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ในยอดหนี้ตามทุนทรัพย์ หักด้วยจำนวนเงินที่จำเลยชำระมาภายหลัง พร้อมทั้งยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินที่ค้างชำระ แต่ต้องไม่เกินต้นเงินจำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) นับแต่วันที่ผิดนัดชำระเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้นแก่โจทก์

    ข้อ 3. ค่าทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนให้เป็นพับ

    ข้อ 4. โจทก์ และจำเลยตกลงตามข้อ 1-3 ไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก

 

ตัวอย่าง คดีหย่า

เรื่อง หย่า เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ข้าพเจ้า โจทก์และจำเลย

ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

    ข้อ 1. โจทก์และจำเลยตกลงไปจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลได้โปรดมีคำพิพากษา ณ สำนักงานทะเบียนเขตดอนเมือง ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

    ข้อ 2. โจทก์และจำเลยตกลงจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร คือ เด็กหญิงน่ารัก น่าชัง ร่วมกัน โดยให้บุตรดังกล่าวอยู่อาศัยกับมารดาหรือโจทก์ และจำเลยมีสิทธิพบบุตรได้ตามเวลาและเหตุผลอันสมควร       

    ข้อ 3. จำเลยตกลงจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรให้แก่โจทก์ เดือนละ 3,000 บาท โดยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทุกวันที่ 1 ของทุกๆ เดือน เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ไปจนกว่าบุตรจะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารหมายเลข 123-456-7890 ธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชีโจทก์

    ข้อ 4. ค่าทนายความ และค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนให้เป็นพับ

    ข้อ 5. โจทก์ และจำเลยตกลงตามข้อ 1-4 ไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก

 

เรียบเรียงและเขียนโดยทนายธนู กุลอ่อน

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:23:26
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 25,760