เกี่ยวกับเรา / About us

สำนักงานกฎหมายธนู เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

    สำนักงานกฎหมายธนู เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษากฎหมายฟรี และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้แล้วยังให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ แบบครบวงจร เกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริการวางแผนภาษีอากร ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว Work Permit & Visa เครื่องหมายการค้า ให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน รับร่างสัญญา จัดทำพินัยกรรม รับปรึกษาปัญหาทรัพย์สินสมรส กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหรือองค์กร รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public Services

    ทั้งนี้ ด้วยตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความ อย่างสูงสุดภายใต้ขอบเขตอำนาจของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและมรรยาทนายความ ทางสำนักงานฯจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างรอบคอบและรัดกุมให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจสำนักงานเรา

    ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม จากการทำงานอย่างเป็นระบบและเน้นคุณภาพ เมื่อท่านใช้บริการจากเรา ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

          นายธนู  กุลอ่อน

          หัวหน้าสำนักงานฯ

Visitors: 25,760